Dorpsstraat 16, 5851 AJ Afferden Lb
info@afferdenduurzaam.nl

Privacyverklaring

Voor een duurzame toekomst met schone energie m.b.v. zonnepanelen

Privacyverklaring en cookiebeleid

Energiecoöperatie Zonnestraal U.A. (verder aangeduid met ECZ), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72036117 en statutair gevestigd aan Dorpsstraat 16 te Afferden (L), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Hebt u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via

Contactgegevens:

Energiecoöperatie Zonnestraal U.A.
Dorpsstraat 16
5851AJ Afferden (L)

Website: afferdenduurzaam.nl
E-mail: info@afferdenduurzaam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ECZ verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de inschrijfformulieren op onze website en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij op die manier verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • IBAN / Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op viai nfo@afferdenduurzaam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ECZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten m.b.t. lidmaatschap, donateurschap en/of deelname aan projecten
 • Voor deelname aan sommige projecten vragen wij uw IBAN/rekeningnummer om uw betaling te kunnen koppelen aan uw inschrijving.
 • ECZ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ECZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ECZ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Hebt u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@afferdenduurzaam.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

ECZ verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ECZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ECZ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar websites

Op deze website van ECZ staan links naar externe websites van bedrijven en instellingen als wij denken dat die informatie waardevol voor u is. Onze opname van dergelijke links impliceert niet onze onderschrijving van dergelijke websites. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken. Wij hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving en we raden u aan om het privacybeleid van deze websites van derden zelf goed door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ECZ en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@afferdenduurzaam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ECZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens: Vragen en contact

ECZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hopen dat u onze zorgvuldig opgestelde privacy- en cookiebeleid vertrouwt en ons toestemming geeft om uw gegevens te mogen verwerken. Als u vragen heeft over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u contact opnemen met ECZ. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@afferdenduurzaam.nl

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom raadzaam om deze pagina met onze privacyverklaring en ons cookiebeleid regelmatig te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 november 2018.